18010068_10155134173598898_2061551452890208639_n Svenska Konservativa Profiler – Recension STARTBILLEDE.JPG Översättning av Edmund Burke gustavadolf The Invention of Tradition

Översättning av Edmund Burke

September 23, 2016

Introduktion

1766 föll Markisen av Rockinghams regering, och ersattes av Lord Chathams regering. Lord Chatham var ingen mindre än William Pitt den äldre. Burke tog till pennan och skrev en kort historik över den fällda regeringen. Argumentet som förs fram är att regeringen förde med sig lugn i Imperiet, säkrade den Brittiska handeln, bevarade konstitutionen, och förstärkte invånarnas fri- och rättigheter, genom att inskränka statens rätt att konfiskera deras egendom. Burke hade hoppats att sitta med i en framtida regering, men Lord Chatham satte stop för detta. Resultatet blev att Burke såg sin framtid vid sidan av Rockhingham. Texten ger en första inblick i begynnelsen av moderna politiska partier, när Burke ställer upp Rockingham i kontrast mot Greven av Bute. Denna text tillhör en av de mindre kända och sällan citerade texterna av Burke, men det ger en förståelse för hur inblandad Burke var i dagspolitiken, samt av några av de idéer som sedermera kopplats till Burke; personlig frihet, privat egendom, och lag och ordning.

__________

EN KORT REDOGÖRELSE FÖR DEN NYLIGEN AVSATTA OCH KORTVARIGA REGERINGEN (1766)

Den förra administrationen tillträdde tjänsten under medling av Hertigen av Cumberland, den tionde dagen i juli, 1765; och avsattes efter en plan uppritad av Greven av Chatham, den trettionde dagen i juli, 1766, efter att ha varat i endast ett år och tjugo dagar.

Under denna tid

Komponerades konvulsionerna av det brittiska imperiet, genom upphävandet av den Amerikanska stämpellagen.

Men den Brittiska konstitutionella överlägesenheten bevarades genom lagen för att trygga koloniernas beroende.

Privata hus var lättade från jurisdiktionen av punktskatter, genom upphävandet av ciderskatten.

Den personliga friheten av medborgaren bekräftades, genom resolutionen mot generella arresteringsorder.

De lagfulla affärs- och vänskapshemligheterna gjordes okränkbara, genom resolutionen för fördömandet av beslagtagningen av identitetshandlingar.

Den Amerikanska handeln befriades från omdömeslösa och förödande påbud, – dess intäkter förbättrades, och befästes på rationell grund – dess handel utvidgades till främmande länder; medan alla fördelarna säkrades till Storbritannien, genom lagen för avskaffandet av vissa tullar, och uppmuntrande, reglerande samt säkrande av detta kungadömes handel, och de brittiska besittningarna i Amerika.

Material förseddes och försäkrades till våra tillverkare, – försäljningen av dessa tillverkningar ökade, – den Afrikanska handeln bevarades och utvidgades – principerna för navigation eftersträvades, och planen förbättrades, – och handeln för buljong gjordes gratis, säker, och permanent, genom lagen för att öppna vissa hamnar i Dominica och Jamaica.           

Regeringen var den första som föreslog och uppmuntrade offentliga träffar och kostnadsfri rådgivning från köpmän från alla delar av kungadömet, genom vilket det sannaste förståndet mottagits; stora fördelar har redan tillkommit köpmän och handeln, och de mest omfattande utsikterna öppnas för ytterligare förbättringar.

Under deras tid har intressena av våra södra och norra kolonier – innan dem huggande och disharmoniska – förståtts, jämförts, justerats, och förenats. Passionerna och fiendskapen mellan kolonierna, har genom omdömesgilla och mildare åtgärder, stillats och sammansatts, samt grunden lagts för en varaktig överenskommelse mellan dem.

Medan regeringen försåg frihet och handeln till sitt land som den sanna grunden för sin makt, konsulterade de dess intressen, de hävdade dess heder utomlands med lynne och med hävd; genom att skapa ett gynnsamt handelsfördrag med Ryssland; genom att likvidera Kanadalagarna till ägarnas tillfredställelse; genom att återuppliva och höja från dess aska förhandlingen för Manilla-lösesumman (Manilla ransom), som hade släckts och blivit övergiven av dess föregångare.

De behandlade sin Suverän med anständighet och med vördnad. De ogillade, och, det hoppas, förevigt avskaffade, den farliga och grundlagsvidriga möjligheten att avlägsna militära officerare från sina röster i Parlamentet. De var starkt bundna till de vänner av frihet, som hade löpt stora faror i dess tjänst, och försörjde dem istället för andra anspråk.

Med Greven av Bute hade de ingen personlig koppling, ingen korrespondens mellan råden. De varken uppvaktade honom eller förföljde honom. De utövade ingen korruption, ej heller var de någonsin misstänkta för det. De sålde inga ämbeten. De erhöll aldrig några mutor eller pensioner, varken vid tillträde eller utträde, för egen del, sina familjer, eller sina anhöriga.

I drivandet av sina åtgärder korsades de av en opposition av en ny och säregen karaktär, en opposition av tjänstemän och pensionärer. De stöddes av landets självförtroende. Och efter att ha suttit i regering efter många svårigheter och avskräckelser, lämnande dem efter uttryckliga beslut, som de hade accepterat på allvarlig begäran, av sin Kungliga herre.

Dessa är rena fakta; av en klar och offentlig natur; varken förlängda med genomarbetade resonemang, ej heller förstärkta av vackert inlindad vältalighet. De är tjänster av ett enda år.

Avlägsnandet av den regeringen från makten är inte för dem för tidig, eftersom de var vid makten tillräckligt länge för att uppnå många planer av offentlig nytta; och, genom sin uthållighet och bestämdhet, gjorde de vägen smidig och enkel åt sina efterträdare, efter att ha lämnat Kung och fosterland i ett mycket bättre skick än när de tillträdde. Genom det humör de manifesterar, verkar de nu inte ha någon annan önskan än att sina efterträdare kan göra allmänheten en lika verklig och trogen tjänst som de har gjort.

__________

ORIGINAL

A SHORT ACCOUNT OF A LATE SHORT ADMINISTRATION. 1766.

The late administration came into employment, under the mediation of the Duke of Cumberland, on the tenth day of July, 1765; and was removed, upon a plan settled by the Earl of Chatham, on the thirtieth day of July, 1766, having lasted just one year and twenty days.

In that space of time The distractions of the British empire were composed, by the repeal of the American stamp

act; But the constitutional superiority of Great Britain was preserved by the act for securing the

dependence of the colonies. Private houses were relieved from the jurisdiction of the excise, by the repeal of the cider

tax.

The personal liberty of the subject was confirmed, by the resolution against general warrants.

The lawful secrets of business and friendship were rendered inviolable, by the resolution for condemning the seizure of papers.

The trade of America was set free from injudicious and ruinous impositions,—its revenue was improved, and settled upon a rational foundation,—its commerce extended with foreign countries; while all the advantages were secured to Great Britain, by the act for repealing certain duties, and encouraging, regulating, and securing the trade of this kingdom, and the British dominions in America.

Materials were provided and insured to our manufactures,—the sale of these manufactures was increased,—the African trade preserved and extended,—the principles of the act of navigation pursued, and the plan improved,—and the trade for bullion rendered free, secure, and permanent, by the act for opening certain ports in Dominica and Jamaica.

That administration was the first which proposed and encouraged public meetings and free consultations of merchants from all parts of the kingdom; by which means the truest lights have been received; great benefits have been already derived to manufactures and commerce; and the most extensive prospects are opened for further improvement.

Under them, the interests of our northern and southern colonies, before that time jarring and dissonant, were understood, compared, adjusted, and perfectly reconciled. The passions and animosities of the colonies, by judicious and lenient measures, were allayed and composed, and the foundation laid for a lasting agreement amongst them.

Whilst that administration provided for the liberty and commerce of their country, as the true basis of its power, they consulted its interests, they asserted its honor abroad, with

temper and with firmness; by making an advantageous treaty of commerce with Russia; by obtaining a liquidation of the Canada bills, to the satisfaction of the proprietors; by reviving and raising from its ashes the negotiation for the Manilla ransom, which had been extinguished and abandoned by their predecessors.

They treated their sovereign with decency; with reverence. They discountenanced, and, it is hoped, forever abolished, the dangerous and unconstitutional practice of removing military officers for their votes in Parliament. They firmly adhered to those friends of liberty, who had run all hazards in its cause; and provided for them in preference to every other claim.

With the Earl of Bute they had no personal connection; no correspondence of councils. They neither courted him nor persecuted him. They practised no corruption; nor were they even suspected of it. They sold no offices. They obtained no reversions or pensions, either coming in or going out, for them selves, their families, or their dependents.

In the prosecution of their measures they were traversed by an opposition of a new and singular character; an opposition of placemen and pensioners. They were supported by the confidence of the nation. And having held their offices under many difficulties and discouragements, they left them at the express command, as they had accepted them at the earnest request, of their royal master.

These are plain facts; of a clear and public nature; neither extended by elaborate reasoning, nor heightened by the coloring of eloquence. They are the services of a single year.

The removal of that administration from power is not to them premature; since they were in office long enough to accomplish many plans of public utility; and, by their perseverance and resolution, rendered the way smooth and easy to their successors; having left their king

and their country in a much better condition than they found them. By the temper they manifest, they seem to have now no other wish than that their successors may do the public as real and as faithful service as they have done.

__________

Av: Edmund Burke.

Översättning: Karl Gustel Wärnberg, September 2016

 

comments powered by Disqus