18010068_10155134173598898_2061551452890208639_n Svenska Konservativa Profiler – Recension STARTBILLEDE.JPG Översättning av Edmund Burke gustavadolf The Invention of Tradition

Vad hände med manligheten?

January 7, 2015

En textsamling baserad på Viktorianska tips för unga män ägnar ett kapitel åt ”fördelar med det feminina samhället.”  Den inleder med att prompt hävda att kvinnans inflytande på en ung man bör kultiveras med stor omsorg. Vi erbjuds följande resonemang: Eftersom att vi av nödvändighet måste umgås med kvinnor, är det en god idé att göra det bästa av det genom att vara sanna mot oss själva, vår natur och de möjligheter som ges till följd av deras umgänge. En respektabel kvinnas närvaro förhindrar ofta de vars hjärta är fullt av ondska. Hon har också förmågan att tämja den brutale och skänka djärvhet åt den blyge. Sedan fortsätter texten med att förklara en moders roll och hur hon kan se vid ett ögonkast det en man måste ta sig igenom ett träsk av argumentation för att förstå. Nämnde jag att detta skrevs under 1800-talet?

Det tycks mig finnas en stor förvirring i vår tid kring vad det innebär att vara man. Gång på gång pumpas det ut artiklar och böcker om feminism, med teorier om mannens inneboende ondska. Män har ett naturligt driv för våld, om man får tro genusteoretikerna. Denna förvirring leder oundvikligen till förödande konsekvenser för samhället. Vad händer när män inte längre vågar stå för vilka dem är? Vad händer när fadersrollen förloras?

Ett av de drivande påståendena som hörs upprepade gånger är att män och kvinnor är lika. Detta leder ofta till slutsatsen att kvinnor skall ha lika möjligheter i arbetslivet, lika möjligheter till att tjänstgöra i försvarsmakten, och jämställdhetsdepartement som jobbar med dessa frågor på heltid. Till viss del är detta ett korrekt påstående – vi är samma väsen och delar samma människovärde. Men det vackra med naturens beskaffenhet är också våra olikheter, och att vi kompletterar varandra. Platon, och religionshistorien i olika variationer, talar om myten att människan är delad i två hälfter och att män och kvinnor kommer av det. De är med andra ord bara en hälft, ständigt i jakt efter den andra hälften. Men om man stöper män och kvinnor i samma formar, menar Platon, kommer alla att göra samma saker till följd av att biologin inte räknas. Var i ligger det vackra i att dra ned fridens beskyddare till det krigiska, och i att göra kvinnor mer som män?

Mycket av den förvirring jag nämnt återspeglas i behandlingen av familjen som enhet i den moderna tiden. Familjen som institution får nära noll uppmärksamhet i dag, att “ha” barn anses alltmer vara en rättighet, och äktenskapet har nedmonterats till att bli inget mer än ett kontrakt om samlevnad. Det har konsekvenser, och konsekvenserna blir främst påtagliga för samhällets mest sårbara, våra barn. Fäder måste inse det stora ansvar som vilar på deras axlar, gentemot sina fruar och sina barn. Kardinal Raymond Leo Burke sade nyligen följande i en intervju:

”A child’s relationship with their father is key to a child’s self‑identification, which takes places when we are growing up. We need that very close and affirming relationship with the mother, but at the same time, it is the relationship with the father, which is of its nature more distant but not less loving, which disciplines our lives. It teaches a child to lead a selfless life, ready to embrace whatever sacrifices are necessary to be true to God and to one another.”

Moderskapet får inte heller glömmas till följd av att vi lever allt snabbare och där kvinnor ständigt sätter press på varandra om att de måste göra karriär. Peter Hitchens skrev nyligen en artikel där han hävdar att mödrar som stannar hemma är en stor vinst för samhället. Fyra procent av hushållen i Storbritannien förlorar pengar genom att ha båda föräldrarna anställda. Tio procent tjänar inget på att ha båda anställda. Många andra tjänar så pass lite att det är knappt värt det ur ekonomisk synvinkel. Många mödrar som jobbar, jobbar i praktiken för nästan ingen lön alls eftersom kostnader för transport, dagis och annat neutraliserar lönen.

Men familjen är mer essentiell än kärleken och fostrandet av barn, det är också därifrån vi blir medvetna om vårt ”jag.” Enligt Hegel hittar individen bara sin frihet genom processen av självinsikt. I denna process ingår alla institutioner individen omringas av, och den första rent historiskt och konceptuellt är familjen. Roger Scruton kommenterar detta i sin bok ”A Short History of Modern Philosophy” genom att förklara hur Hegel gjorde något som sällan gjorts förut – nämligen att Hegel förklarar hur den politiska varelsen får sin sociala känsla från ett privat arrangemang. Det privata vilar på fromligt ansvar som aldrig hade kunnat skrivas ned i kontrakt. För, frågar sig Scruton, kunde jag ha skrivit under ett kontrakt med mina föräldrar om att de skulle föda och fostra mig i gengäld för min senare kärlek och min omvårdnad? Familjen och individens väg till frihet är därför djupt sammanlänkade i dess skyldigheter. Individen behöver dock ett område för friare spelrum, en samhällelig sfär som är baserad på kontrakt. Detta kallar Hegel för civilsamhället.

Vad kan man säga om de män som trots allt förgriper sig mot kvinnor och barn? Till detta finns egentligen ur detta perspektiv bara ett svar: de agerar omanligt och ovärdigt. De har förlorat sin manliga karaktär genom att besudla andra människors värdighet. Eller, de är inte riktiga män, som Kardinal Burke hävdat. Det som behövs i dag är varken att göra män mer feminina eller kvinnor mer manliga. Snarare är det att få män att förstå den speciella roll de har som en del i världen, och att få dem att växa i sin manlighet. Detta innebär att ta sitt ansvar som make och som fader på allvar. Det innebär också att leva ett dygdigt liv, och leva för andra.

För att återknyta till de inledande styckena. Visst har manlighetsidealet förändrats något under de gångna seklen? På sjuttonhundratalet var det exempelvis inte konstighet för en man att fälla en tår emellanåt. Kanske åt en vacker dikt till och med. I dag insisterar män på en ryggdunk efter en kram. Möjligen är en slutsats vi kan dra att genom att följa kardinaldygderna, som är universella, och inte låta oss skrämmas av att ta lärdom av kvinnor, så är vi på god väg att handla som män.

January 2015, Karl Gustel Wärnberg

 

__________________

För den som vill veta mer:

(I) Peter Hichens, Mail on Sunday, “Here is absolute proof mothers are better of staying home.”

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2895620/PETER-HITCHENS-s-absolute-proof-mothers-better-staying-home.html

(II) Catholic Gentleman, “The Essential role of the Father.”

http://www.catholicgentleman.net/2014/02/the-essential-role-of-the-father/

(III) New Emangelization”Cardinal Raymond Leo Burke on the Catholic “Man-crisis” and what to do about it.”

http://www.newemangelization.com/uncategorized/cardinal-raymond-leo-burke-on-the-catholic-man-crisis-and-what-to-do-about-it/

(IV) Art of Manliness website

http://www.artofmanliness.com/category/a-mans-life/manhood/

(V) Stycket där Platon behandlas är till stor del tagen ur “Gud och Världen: Ett Samtal med Peter Seewald” där Joseph Ratzinger (Påve Benedikt XVI) intervjuas.

(VI) “The Young Man’s Companion or Friendly Adviser to Educational Knowledge, Worldly Council and Gentlemanly Deportment,” publicerad 1965, baserad på texter från 1866.

(VII) “A Short History of Modern Philosophy: From Descarets to Wittgenstein”, (London and New York: Routledge, second edition 1995), av Roger Scruton.

comments powered by Disqus